امکانات:
 • صورت سود و زیان (خدماتی، تجاری و تولیدی)
 • مـدیریت اسناد حسابداری (مشاهده، تعویض شماره، ادغام، جابه جایی، شیفت، چاپ و ...)
 • جستجوی اسناد حسابداری
 • سند افتتاحیه و اختتامیه به صورت اتوماتیک
 • کنترل و تایید گردش حساب ها
 • بستن حساب های موقت و دائمی به صورت اتوماتیک
 • تعویض کد حساب ها
 • اطلاعات مالیاتی (قابلیت خروجی اطلاعات زیر سیستم ها به TTMS )
 • تفکیک اسناد روزانه حسابداری بر اساس موجودیت ها (خزانه داری، انبارداری و ...)
 • قطعی و موقت سازی اسناد
 • ادغام حساب به همراه گردش آن ها
 • شماره گذاری مجدد اسناد حسابداری (بر اساس شماره یا تاریخ با امکان ادغام اسناد)
 • کنترل ماهیت حساب ها
 • غیر فعال نمودن حساب های استفاده شده
 • محرمانه نمودن حساب جهت محدودیت گزارش گیری
 • ذخیره سند به صورت یادداشت
 • جستجو و تعویض اطلاعات اسناد حسابداری
 • امکان کپی اسناد حسابداری
 • امکان بازگردانی اسناد حذف شده
 • مشاهده سابقه اسناد (اطلاعات قبل از ویرایش و قبل از حذف اسناد به صورت نامحدود)
 • امکان فیلتر و چاپ اسناد به صورت انتخابی

حسابداری

گزارشات:

 • گزارش دفاتر تمامی سطوح
 • (اعمال شرایط دلخواه به همراه گروه بندی بر اساس ماه، فصل، مراکز، شماره اسناد و ...)
 • گزارش مقایسه اعتبار مشتریان با مانده حساب
 • گزارش مرور حساب ها (درختی و تفصیلی شناور)
 • گزارش تجزیه سنی حساب ها
 • تراز آزمایشی در تمامی سطوح
 • گزارش ترازنامه
 • گزارش گیری از چندین واحد مالی
 • خروجی اطلاعات گزارشات در انواع فرمت ها (xls، pdf، doc و ...)
 • گزارش دفاتر و تراز مراکز هزینه و پروژه
 • گزارش دفاتر روزنامه (ریز، روزانه، ماهانه )
 • گزارش دفاتر کل (ماهانه)

اطلاعات پایه:
 • چیدمان کدینگ حساب ها در شش سطح
 • تفصیلی شناور با امکان تعریف سرگروه تفصیلی
 • امکان انتصاب چندین سرگروه تفصیلی به یک حساب معین
 • مدیریت موقعیت های جغرافیایی به صورت درختی
 • امکان تغذیه اطلاعات حساب ها و اسناد حسابداری از اکسل
 • مدیریت درختی و نموداری حساب ها
 • مراکز هزینه و پروژه به همراه گزارشات جامع
 • مدیریت ارز با امکان تعیین حساب های ارزی پذیر
 • تخصیص اطلاعات مالیاتی به حساب ها

اسناد:

 • مدیریت سند حسابداری
 • مدیریت سند دستی
 • مدیریت سند هزینه (تفکیک مبلغ مشمول و غیر مشمول مالیات جهت ارسال به TTMS)گروه نرم افزاری مهر