اسناد:

 • رسید انبار خرید موقت و نهایی
 • رسید انبار برگشت از فـــروش
 • رسید انبار متفرقه
  (مقداری و ریالی)
 • حواله انبار فـروش
 • حواله انبار متفرقه
  (مقداری و ریالی)
 • حواله انبار مصرف
 • انتقال کالا بین انبارها
 • موجـودی اولیـــــه
 • حواله برگشت از خرید
 • شمارش موجودی انبار به همراه چاپ تگ کالا و تعدیل شمارش موجودی انبار
 • مدیریت برگه های انبارداری با امکان تائید، عدم تائید، چاپ و ...

امکانات:

 • امکان چاپ بارکد کالا با شرایط دلخواه
 • روش های مختلف قیمت گذاری انبار
  ( FIFO، LIFO، میانگین متحرک و شناسایی ویژه)
 • امکان تنظیم مراحل صدور برگه ها بر اساس نیاز سازمان یا شرکت
 • امکان تغییر روش قیمت گذاری در هر زمان
 • صدور سند حسابداری برای برگه های انبار نسبت به روش قیمت گذاری انبار
  (امکان انتخاب سند حسابداری مستقل و یا سند متناظر با تاریخ برگه انبار)
 • مدیریت نحوه صدور سند حسابداری
  (ریز اسناد، تجمیعی و یا تلفیقی)
 • کنترل اسناد انبارداری
  (شیفت، تعویض شماره، چاپ، تائید، عدم تائید و ...)
 • شماره گذاری مجدد برگه های انبارداری
 • امکان تعویض کد انبار یا ادغام انبارها
 • امکان تعویض کد کــالا یا ادغام کـالاها
 • امکان روش نگهداری انبار به دو صورت ادواری یا دائمی

انبارداری

گزارشات:

 • گزارش کاردکس کالا مقداری و ریالی
  (نمایش ریز ورود و خروج یک کالا)
 • گزارش تغــییرات قــیمت کالاها
 • گزارش گـردش کالا مقداری و ریالی
  (نمایش اولیه، وارده، صادره و مانده کالاها)
 • گزارش موجودی کالا مقداری و ریالی
  (نمایش مانده کالاها)
 • گزارش کالا مقداری و ریالی
  (نمایش ریز و آماری کالاها نسبت به شرایط و گروه بندی بر اساس روز، ماه، فصل، گروه کالا، مشتری و ...)
 • گزارش برگه های انبارداری
  به همراه فرایند ورود و خروج و برگه های ذی نفع
 • گزارش سریال های وارده و صادره
 • گزارش نقطه سفارش کالا از بابت کنترل موجودی کالاها
 • امکان تفکیک گزارشات مقداری و ریالی انبار بر اساس سطح دسترسی کاربر
 • امکان گروه بندی اطلاعات انواع گزارشات انبار بر اساس نیاز

اطلاعات پایه:
 • مدیریت انبارهای کالا
 • تخصیص موقیعت مکانی کالا در انبارهای مختلف
 • گروه بندی کالا به صورت نامحدود و شناور جهت کدینگ کالا و گزارش گیری
 • طبقه بندی کالا به صورت نامحدود و شناور جهت گزارش گیری
 • امکان تخصیص کدینگ حسابداری کالا
  (پیش فرض تمامی کالاها، گروه کالا و یا هر کالا به صورت مجزا)
 • مدیریت کالا
  (ویژگی ها: نوع، وزن، حجم، مالیات پذیر بودن، بارکد، واحد فرعی مستقل، تصویر، کـد فنی و ...)
 • امکان تخصیص واحدهای شناور برای کالا
 • تـخصــیص بارکـد نامـــحدود برای هر کالا
 • امکان تخصیص کالا به یک انبار خاص و یا چندین انبار
 • امکان ثبت تصــــــاویر کالا (قابل مشاهده در سیستم سفارش گیری آنلاین و یا سیستم حسابداری)
 • تخصیص نقطه سفارش کالا
  (نقطه بحرانی، حداقل موجودی، نقطه سفارش و حداکثر موجودی)
 • کنترل کمی کالا جهت کنترل ورود و خروج کالا
  (جهت کنترل ویژگی های خاص مانند تاریخ مصرف و ...)
 • امکان تعریف قیمت های فروش و تخصیص برای واحدهای مختلف کالا
 • امکان مشخص نمودن سریال پذیر بودن کالا
  (ثبت سریال کالا به هنگام ورود و خروج و گزارشات آن)


گروه نرم افزاری مهر