اسناد:

 • دستور دریافت و پرداخت
 • مدیریت دستور دریافت و پرداخت (کنترل دریافتی یا پرداختی مبالغ طبق دستور صادره)
 • سند دریافت (ثبت همزمان دریافت نقدی، واریز اینترنتی و دریافت چک)
 • مراحل اسناد دریافتنی (مانند نقدشدن، به وصول گذاشتن، وصول شدن، برگشتی، عودت و ...)
 • سند پرداخت (ثبت همزمان پرداخت نقدی، واریز اینترنتی، پرداخت و یا واگذاری چک)
 • مراحل اسناد پرداختنی (مانند وصول دادن، برگشتی، ابطال و یا عودت)
 • مدیریت دفتر اسناد دریافتنی و پرداختنی (کنترل، فیلتر و مراحل عملکرد چک ها)
 • امکان دریافت یا پرداخت مرکب از چندین حساب
 • دفتر اسناد تضمینی دریافتنی یا پرداختنی (دریافت، عودت و کنترل اسناد به همراه گزارشات جامع)
 • امکان ثبت چک های افتتاحیه دریافتنی، پرداختنی یا تضمینی

خزانه داری

گزارشات:

 • گزارش ریز و آماری اسناد دریافتنی
 • گزارش ریز و آماری اسناد پرداختنی
 • گزارش وضعیت دسته چک
 • گزارش دستور دریافت و یا پرداخت
 • گزارشات مقایسه ای دریافت و پرداخت با دستور دریافت و پرداخت

اطلاعات پایه:
 • مدیریت لیست بانک های صادر کننده اسناد دریافتنی
 • مدیریت دسته چک ها به همراه تنظیم چاپ آن ها

امکانات:

 • مدیریت چاپ چک
 • راس گیری چک ها (نمایش پیغام خطا در صورت وجود چک برگشتی برای شماره حساب قید شده)
 • مدیریت نحوه صدور سند حسابداری (ریز اسناد، تجمیعی و یا تلفیقی)
 • کنترل اسناد خزانه داری (شیفت اسناد، تعویض شماره، تائید، عدم تائید و ... )
 • شماره گذاری مجدد اسناد خزانه داری
 • پرسش یا ممانعت از دریافت چک اشخاصی که دارای چک برگشتی می باشند
 • پرسش یا ممانعت از دریافت چک جاری هایی که دارای چک برگشتی می باشند


گروه نرم افزاری مهر