اسناد:

 • سفارشات ثبت شده توسط مشتری و پیگیری آن ها
 • ثبت واریزی های انجام داده شده به شرکت یا سازمان توسط مشتری
 • ثبت مکاتبات اداری با پیگیری وضعیت آنفها به صورت سیستمی

سفارشات

گزارشات:

 • گزارش گیری از گردش حساب، گردش چک ها، وضعیت اعتبار و ...
 • گزارش گیری از لیست سفارشات، فاکتورها و ...

اطلاعات پایه:
 • مدیریت دسترسی گروه مشتریان
 • امکان اعمال محدویت گزارش گیری از حساب های خاص در گروه مشتریان
 • امکان اعمال محدویت چت با کاربران خاص در گروه مشتریان امکان گزارش گیری از سایر حساب های تفصیلی (حساب های معرفی شده توسط این مشتری)
 • مدیریت نوع پیام ها (با امکان مشخص نمودن کاربران گیرنده پیام)

امکانات:

 • نسخه موبایلی سیستم سفارشات جهت کارایی بیشتر سیستم
 • امکان مشاهده مانده حساب، چک ها، وضعیت اعتبار و ...
 • مشاهده لیست محصولات توسط مشتری (امکان ثبت سفارش و پیگیری وضعیت آن)
 • مشاهده اخبار به روز شرکت یا سازمان
 • امکان گزارش گیری مشتری از اطلاعات واحدهای مالی قبلی


گروه نرم افزاری مهر