امکانات:

 • مقادیر پیش فرض سیستم
 • امکان انتقال مرخصی به سال بعد
 • امکان محاسبه مزایا به نسبت کارکرد
  (تاثیر کارکرد)
 • مدیریت عناوین مزایا و کسورات غیرمستمر
  (پاداش، جریمه و ...)
 • مشخص نمودن مشمول مالیات، بیمه و پایه بودن مــزایا
 • تعیین ســـقف اضافه کاری، بیمه، عیدی، حقوق و غیـــبت
 • ثبت مشخصات کارگاه
  (شماره، نوع، نام، مدیر و آدرس کارگاه و ...)
 • امکان تعیین ضرایب مختلف
  (اضافه کاری، غیبت، کسرکار، مرخصی بدون حقوق، بیمه کارمند و کارفرما، بیکاری، سختی کار، شیفت کاری و ...)
 • محاسبه اضافه کار، غیبت، پایان کار، عیدی، مرخصی و شیفت کاری بر اساس مزایا
 • مدیریت عناوین مزایای مستمر
  (دستمزد ماهانه، سنوات، حق مسکن، حق بن، حق اولاد، خواربار و ...)
 • تعیین سالانه پایان کار، عیدی، مرخصی، استحقاقی و تعطیلات هفتگی

حقوق و دستمزد

گزارشات:

 • گزارش فیش حقوقی پرسنل
 • گزارش لیست و کاردکس مرخصی پرسنل
 • گزارش لیست بیمه، مالیات، بانک و پرداخت حقوق پرسنل
 • گزارش لیست اضافه کاری، غیـــبت و کارکرد ماهــــانه
 • گزارش لیست مزایای مستمر، غیرمستمر، وام و عیدی

اطلاعات پایه:
 • ثبت مشخصات پرسنل
  (مشخصات شناسنامه ای، بیمه ای، مالیاتی، سکونتی، شغلی، سرفصل های مرتبط با حسابداری، تصویر و ...)
 • مشخص کردن وضعیت بیمه، مجاز به اضافه کاری و شیفت کاری پرسنل
 • مدیریت قراردادهای پرسنلی
 • صدور احـــــکام پرسنلی از روی قراردادها
 • ثبت مشخصات افراد تحت تکفل
  (فرزند و ...)
 • مدیریت شیفت های کاری
 • مدیریت مشاغل و واحدهای سازمانی
 • مدیریت معافیت ها و جدول مــالیاتی
 • مدیریت انواع وام ها، استخدام ها و انواع بیمه ها
 • مدیریت مدارک تحصیلی
 • مدیریت محل های خدمت
 • مدیریت رسته های شغلی

اسناد:

 • ثبت وام های پرداختی به پرسنل
 • ثبت کارکرد ماهانه پرسنل
  (دستی و یا تغذیه از کارتزن)
 • ثبت مزایای غیرمستمر و کسورات ماهانه
 • امکان محاســـبه حقوق، پایان کار و عیدی
 • قطعی کردن محاسبات ماه جاری جهت جلوگیری از تغییرات احتمالی
 • صدور سند حسابداری (حقوق و پایان کار) و ارسال به زیر سیستم حسابداری


گروه نرم افزاری مهر