اسناد:

 • درخواست تولید با امکان فراخوانی از سفارش فروش
 • درخواست مواد
 • انتقال مواد به انبار خط تولید
 • رسـید برگشت مواد از تولید
 • رسید تولید موقت و نهایی محصول با تایید کنترل کیفی
 • مدیریت مجوزهای تولید
  (با امکان فراخوانی از درخواست تولید یا سفارش فروش)
 • حواله مصرف مواد
  (چاپ به تفکیک انبار مواد، نوع مواد مصرفی، مراحل تولید و ...‏)
 • تولید اتوماتیک محصول
  (صدور اتوماتیک، مجوز تولید، حواله مصرف مواد و تولید نهایی محصول)
 • تولید اتوماتیک
  (پیمانکاری)
 • با امکان تحویل مواد به پیمانکار و یا عودت آن
  (به همراه ثبت تولید محصول یا نیم ساخته تولید شده به ‏همراه صدور سند حسابداری از بابت هزینه پیمانکاری)

تولید

گزارشات:

 • گزارش برگه های تولید
 • گزارش کنترلی از درخواست تولید تایید شده و مجوز تولید صادر شده
 • گزارش مواد مصرف نشده در آنالیزها و حواله های مصـرف مواد
  (با امــــکان فیلتر انتخابی)
 • گزارش مقایسه ای از بابت آنالیز محصول و میزان موجودی مواد انبار
  (یک یا چندین انبار)
 • گزارش اختلاف موجودی انبار و مواد مصرفی بر پایه گزارش مقایسه ای آنالیز محصول
 • گزارش کنترلی از بابت مجوز تولید و میزان تولید شده

اطلاعات پایه:
 • امکان تعریف آنالیز محصول و آنالیز عمومی
 • امکان مشخص نمودن مراحل مصرف مواد در آنالیز
 • امکان تخصیص هزینه های دستمزد و سربار به آنالیز
 • امکان ویرایش آنالیزهای تعریف شده به صورت تجمیعی
 • آنالیز پویا جهت اعمال تغییرات در آنالیز موجود
 • ایجاد آنالیز جدید بر اساس تغییرات اعمال شده در آنالیز پویا به صورت اتوماتیک
 • مدیریت نوع مواد مصرفی در آنالیز تولید محصول و گزارشات بر اساس آن

امکانات:

 • مدیریت نحوه صدور سند حسابداری
  (ریز اسناد، تجمیعی و یا تلفیقی)
 • کنترل اسناد تولید
  (شیفت، تعویض شماره، تائید، عدم تائید، چاپ و ...)
 • شماره گذاری مجدد برگه های تولید
 • تشخیص اتوماتیک انبار مواد مصرفی در برگه های تولید اتوماتیک محصول
 • امکان چیدمان مراحل تولید نسبت به نیاز شرکت یا سازمان
 • اعمال تسهیم قیمت مواد مصرفی بر روی محصول
  (بر پایه روش های آنالیز محصول، مقدار محصول تولیدی، درصد مصرف مواد و یا قیمت فروش محصول)
 • تائید کنترل کیفی محصولات تولید شده و تبدیل شدن به محصول نهایی


گروه نرم افزاری مهر