اسناد:

 • افتتاحیه اموال
 • خـــــرید اموال
  (ثبت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و ارسال به معاملات فصلی)
 • تعمـیرات اموال
  (ثبت مبلغ تعمیرات جهت افزایش کارایی یا عمر مفید اموال)
 • کارکـــرد اموال جهت صـــــدور سند استـــــهلاک
 • فـــروش اموال با امکان صدور سند سود و زیان
 • اســــقاط اموال
 • ارســـال اموال به مراکز استقرار
 • عــــودت اموال از مراکز استقرار

اموال

گزارشات:

 • گزارش برگـه های اموال
 • گزارش اسـتهلاک اموال
 • گزارشات ریز و آماری اموال
 • گزارش کاردکـس اموال از بابت خرید، تعمیرات، ارسال به مراکز استقرار و

اطلاعات پایه:
 • گروه بندی اموال به صورت شناور بدون محدودیت مراحل
 • مدیریت نحوه تخصیص کدینگ حسابداری اموال
  (پیش فرض برای تمامی اموال، گروه اموال برای هر گروه اموال و یا برای هر یک از اموال)
 • مدیریت واحدهای اموال
 • مدیریت اموال با امکان ثبت ویژگی های اموال
  (گروه، سریال، کدفنی، توضیحات، نرخ استهلاک و ...)

امکانات:

 • مدیریت نحوه صدور سند حسابداری
  (ریز اسناد، تجمیعی و یا تلفیقی)
 • صدور سند استـــهلاک بر اساس بازه تاریخ مشــخص
 • امکان تعیین روش استهلاک به ازای هر یک از اموال
  (استهلاک ناپذیر، عمر مفید، درصد نزولی و یا مقدار تولید و ساعت کارکرد)
 • امکان تخصیص نرخ استهلاک در زمان بهره برداری و یا زمان عدم بهره برداری


گروه نرم افزاری مهر